Elevhälsan, lämna klagomål

LÄS MER

Medicinska insatser från elevhälsan

Om du som elev eller vårdnadshavare är missnöjd med vård eller behandling av elevhälsans medicinska insats, ska du i första hand vända dig till berörd skolsköterska eller skolläkare. Är du inte nöjd med förklaringen kan du klaga via den här e-tjänsten.

Verksamhetschefen ska skyndsamt utreda klagomålet och återkoppla till anmälaren. Om synpunkterna lämnas anonymt kan ingen återkoppling ske.

Vid allvarliga händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada ska vårdgivaren utreda och anmäla händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

 

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla vissa uppgifter. Du kan även få återkoppling om ärendet och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa