Barnomsorg på obekväm arbetstid

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här ansöker du om eller säger upp förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem på obekväm arbetstid. 

Barnomsorg på obekväm arbetstid är ingen lagstadgad rättighet utan prövas i varje enskilt fall. En förutsättning för att få barnomsorg på obekväm arbetstid är att vårdnadshavarna inte kan ordna barnomsorgen själva inom familjen eller med hjälp av till exempel vänner och släktingar.

Vi begär in nya intyg i december och juni inför kommande halvår.

Förutsättningar för att få barnomsorg på obekväm arbetstid

 • Barnet är 1-13 år och är folkbokfört i Vetlanda kommun
 • Vårdnadshavare och eventuell sammanboende med vårdnadshavare har sitt ordinarie arbete förlagt till kvällar, nätter och helger.
 • Behovet är regelbundet och omfattar minst tre månader.

Om två vårdnadshavare med gemensam vårdnad bor på olika adresser ska de i första hand lösa omsorgen gemensamt.

Det kan finnas andra skäl som ger rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid, som till exempel att vårdnadshavaren vistas på behandlingshem, kriminalvårdsanstalt eller deltar i värnpliktstjänstgöring.

Om du vill veta mer kan du läsa kommunens riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid.

Intyg som ska bifogas ansökan

 1. Blanketten "Barnomsorg, fritidshem på obekväm arbetstid, styrkt intyg från arbetsgivare" som visar arbetstidsschema och att arbetsgivaren inte har möjlighet att förlägga arbetet till vardagar dagtid.  Laddas upp för sökande vårdnadshavare och eventuell sammanboende.
 2. Om du ansöker av andra skäl än arbete på obekväm arbetstid ska du bifoga intyg som stärker skälen.

Barnomsorg under förlängt öppethållande på barnets ordinarie enhet

 • Förlängt öppethållande innebär tid mellan klockan 5.00 och 6.00, samt mellan klockan 18.00 och 19.00. Förskolans/fritidshemmets ordinarie öppettider är klockan 6.00-18.00.
 • Vårdnadshavare har inte rätt till barnomsorg under förlängt öppethållande under föräldraledighet, arbetslöshet, sjukdom, semester eller annan ledighet.
 • Ansökan om förlängt öppethållande ska skickas in senast en månad innan behovet uppstår.

Barnomsorg på kvällar, nätter och helger

 • Vetlanda kommun har inte någon fast enhet där kommunen erbjuder barnomsorg på kvällar, nätter och helger. Efter en ansökan om barnomsorg på obekväm arbetstid görs en individuell prövning. Barnomsorg på obekväm arbetstid kan se olika ut och omfatta omsorg i hemmet eller en lokalbaserad omsorg.
 • Ansökan om barnomsorg på kvällar, nätter och/eller helger ska skickas in senast fem månader innan behovet uppstår.
 • Behovet ska vara minst 30 timmar per månad och kan som mest vara 50 timmar per månad.

Uppsägning av platsen

Om behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid upphör ska vårdnadshavare meddela det till barn- och utbildningsförvaltningen. Uppsägning görs via e-tjänst.

Platsen upphör automatiskt:

 • I och med syskons födelse.

 • När barnet går ut årskurs 6.

 • När barnet slutar i förskola och övergår till fritidshem. För fortsatt barnomsorg på obekväm arbetstid måste ny ansökan göras.

 • Om förnyade intyg från arbetsgivare inte inlämnas.

 • Om platsen inte har använts under två månader.

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Signering av båda vårdnadshavare
 • Intyg och arbetstidsshema (mall finns) från arbetsgivare för sökande vårdnadshavare och eventuell sammanboende

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa