Dispens från utsortering av avfall, ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vid rivning, byggnation och renovering uppstår alltid avfall. Det är viktigt att avfallet sorteras och tas om hand på rätt sätt. För bygg- och rivningsavfall gäller att minst följande avfallsslag ska sorteras ut i separata fraktioner:

  • Trä, metall, glas, plast och gips.
  • Mineral som exempelvis betong, tegel, klinker, keramik och sten.
  • Brännbart avfall.
  • Andra uppkomna avfallsslag om utsorteringen ger möjlighet till bättre behandling av avfallet.
  • Farligt avfall, elektroniskt avfall och spillolja.
  • Förpackningsavfall som till exempel emballage av plast eller wellpapp.
  • Returpapper såsom reklam, tidningar och kopieringspapper.

Du kan ansöka om dispens från kravet på utsortering av trä, mineral, metall, glas, plast, gips eller brännbart avfall om någon av följande förutsättningar är uppfyllda:

  • Det är omöjligt att sortera en viss del av avfallet.
  • Fördelarna med utsorteringen överväger inte nackdelarna.

I din ansökan behöver det framgå vilket av undantagen som gäller i ditt fall. Dispens kan endast lämnas för det avfall som inte går att sortera, inte för hela fraktionen av en sorts avfall.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa