Skyltar och ljusanordningar, ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Behövs bygglov? 

Inom detaljplanerat område krävs det bygglov för att sätta upp skyltar och vepor.

Du behöver däremot inte bygglov för:

  • En skylt med högst en kvadratmeter area
  • En orienteringstavla med högst två kvadratmeter area
  • Skyltar för tillfälligt evenemang, där skylten är uppsatt i högst fyra veckor
  • Skyltar inomhus
  • Reklamskyltar i samband med val eller folkomröstning
  • Nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande
  • Vägmärke, en tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av trafik
  • Sjömärke eller en säkerhetsanordning för sjöfarten
  • Skyltar och vepor utanför detaljplanelagt område
  • Väg- och trafikskyltar

Skyltar i områden eller på byggnader som är särskilt värdefullt utifrån historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt kräver alltid bygglov.
Kan till exempel vara utpekat i översiktsplan, detaljplan eller kulturmiljöinventering.

Vad gäller skyltar som sätts upp efter vägar?

Skyltar om sätts upp efter vägar kräver inte nödvändigtvis bygglov enligt plan- och bygglagen om det är utanför detaljplanerat område, men skyltarna kan ändå kräva tillstånd av  länsstyrelsen eller väghållaren.

Riktlinjer i Vetlanda

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa