Klagomål barnomsorg, skola, fritidshem

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som vårdnadshavare eller myndig elev lämna klagomål som rör barnomsorg eller skolgång för ditt barn eller dig själv som myndig elev.

I första hand ska du vända dig med klagomål till berörd personal eller rektor. 

Om du har framfört dina klagomål utan att problem åtgärdats kan du använda den här e-tjänsten för att ta klagomålet vidare till huvudmannen. Med huvudman menas Vetlanda kommun. I klagomålsärenden är det i första hand verksamhetschef som blir handläggare.

Synpunkter som inte rör specifik individ

För synpunkter som inte rör enskilda barn och elever hänvisar vi till vår e-tjänst "Synpunkt Vetlanda" där du också kan vara anonym.

Klagomål som rör elevhälsans medicinska insatser

Om du som elev eller vårdnadshavare är missnöjd med vård eller behandling av elevhälsans medicinska insats, ska du i första hand vända dig till berörd skolsköterska eller skolläkare.  Är du inte nöjd med förklaringen kan du klaga via e-tjänsten "Elevhälsan, lämna klagomål".

Med medicinsk insats menas det som skolsköterskor och skolläkare ansvarar för.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa